เรื่อง : การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 20 กันยายน 2565 (18:20 น.)   เข้าชม 458

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนาและกลุ่มโรงเรียนสุรธรรม

วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา