วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

      ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเปนไทย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 พันธกิจ (Missions)

    1. พัฒนาการจัดการศึกษาตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

    2. สงเสริมผูเรียนสูความเปนเลิศดานวิชาการและวิชาชีพ ควบคูการเปนคนดี มีคุณธรรม            จริยธรรม บนพื้นฐานความเปนไทย

    3. พัฒนา สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

    4. การบริหารจัดการการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

    5. สรางภาคีเครือขายทุกภาคสวนใหเขมแข็งเพื่อสนับสนันการจัดการเรียนรูสู่มาตรฐานสากล

    6. สรางเสริมสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ                                          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  เป้าประสงค์ (Objective) 

     1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเปนไทย

     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ใหสอดคล้องกับมาตรฐานตามศตวรรษที่ 21

     3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย

     4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันสมัย เพียงพอ และมีสภาพแวดลอมที่ได้มาตรฐานเอื้อตอการเรียนรู้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลยุทธ์โรงเรียน

          กลยุทธ์

                   (1) ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 

                   (2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

                   (3) ยกระดับระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 

                   (4) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

                   (5) สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา       

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานในศตวรรษที่ 21  

ประเด็นกลยุทธ์ 

    1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

    2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

    3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ประเด็นกลยุทธ์ 

     1. ส่งเสริมทักษะความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล    

ประเด็นกลยุทธ์

     1. พัฒนาระบบปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ (OBECQA)

     2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

     3. พัฒนาระบบสารสนเทศ

     4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     5. ริเริ่มการวิจัยเพื่อการบริหาร

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

 ประเด็นกลยุทธ์ 

     1. นำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์

     1. ยกระดับความพร้อมด้านทรัพยากร อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการบริการ

โรงเรียนบุญวัฒนา

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการสื่อสาร และทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 กับสถาบันภายนอก ทักษะการคิดคำนวณ และนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

4. พัฒนาสมรรถนะสำคัญ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนา สามารถนำเทคโนโลยี และเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ (PLC : Professional Learning Community)  มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

6. นำกระบวนการวิจัยมาใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. นำระบบการประกันคุณภาพภายในยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

10. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้(PLC : Professional Learning Community)