ครูพลอยนภัส ธิติภัทรรัตน์


งานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดโน้มน้าวใจ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5