ภาพกิจกรรม


การสมัครเรียน และสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ภาพบรรยากาศการสมัครเข้าเรียน และสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561...
465
การรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 4 - 5 เมษายาน 2561 โรงเรียนบุญวัฒนารับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 20 ปี...
465